Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

Een videoshow met  in totaal meer dan duizend foto's. In het begin zijn de bewegingen traag, aangepast aan de muziek. Naarmate de show vordert krijgt alles een beetje meer up-tempo.

 

 

MAG IK U VOORSTELLEN:

 

 " EEN LAATSTE DOCUMENT " over de echte KLEIN PIERKENS groots in hun eenvoud.

 

HULST :

 

Lemen huizen.

Meestal armoe troef door de eeuwen heen, toch 8 schaapskooien in 1629.

Wolven in de bossen, honden in de dorpskern tot het verboden wordt.

Turf in de open haard, een walmend oliepitje, spookverhalen,

kemp schillen, kwade hand, heksenmeesters.

Pekelharing en botermelk zonder suiker.

Pest, cholera, rode hond en kindersterfte.

Alcoholisme tot in het begin van de 20e eeuw.


OLD PICTURES - HOOFDSTUK 1

Een klasfoto uit 1917 met zuster Ignace.

 

Op de eerste rij vooraan links Fons Theys.

Op dezelfde rij, derde kind van links

Louis Vansteenbroek.

Beide kinderen waren vriendjes, maar

op dat die dag was er enige onenigheid

zodat Louis niet naast Fons wou zitten.

 

Verteld door Fons Theys - Aardstraat

VOOR EEN VLOTTE VERTONING:

 

klik op PLAY en daarna op pauze. Laat de Play Bar vullen tot de helft (internetverbinding)

klik daarna opnieuw op PLAY.

 

 

FOR A SMOOTH DISPLAY OF THE SHOW: 

Click on PLAY and then pause. Let the PLAY-BAR run for a while (internetconnection) and click again on PLAY.

PART 1 -De Schutpenning - Jan Vriens en Bertha Willemoons - Boerderij Beets-Noels - Oosterbergen

TIME - 11.min.31sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes naast VOMEO na het starten van de show.

 

 

 

 

  

Kerkwijding op 23 mei 1935

 

Jef Wagemans en zus Ivonne woonden als kind in de Zandstraat.

Jef woont nu(2013) op Terploeg

getrouwd met Maria Cuypers.

Beets Marie-Louise is zijn nicht.

Foto verkregen door toedoen van

Jos Deygers. 

 

In Hoofdstuk III van Jos Deygers vindt u o.a. het volgende:


Op 23 mei heeft de kerkwijding plaats gehad, door “Zijne Hoogwaardige Monseigneur” Kerkhofs bisschop van Luik. Hij werd afgehaald aan de meisjesschool, waar een kind een kort welkom las.

Een bedanking werd uitgesproken door de Z.E.H.Kanunnik Broeckx, tijdens de H.Mis werd een korte preek gehouden door de  Bisschop en de kinderen gevormd.’s Namiddags bracht de fanfare een serenade aan de Bisschop, deze laatste vertrok om 16,30 uur.

Bij de wijding van de kerk en het altaar werd een bewijsschrift bezorgd, waar op vermeld stond de naam van de Patroonheilige namelijk

“O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.

Dit document werd ook in de map van de Bisschoppelijke brieven gevonden.

 

Nota:

In het blad van het hoofdaltaar-het altaargraf-zijn relekwiën ingemetseld van drie heilige martelaren. Bonifatius, Theodardus, Evermarius en nog enkele anderen.

 

 

De Oude Schutpenning
De Oude Schutpenning
Kerk met toren-foto verkregen door toedoen van Jef Veeckmans
Kerk met toren-foto verkregen door toedoen van Jef Veeckmans

De Oude Pastorij-foto verkregen door toedoen van Jef Veeckmans
De Oude Pastorij-foto verkregen door toedoen van Jef Veeckmans
Schilderij van Herman Verachtert
Boerderij Beets Noels-Hofstraat/Hulsterstraat

Stephanie Noels
Stephanie Noels
Fons, Margriet en Louis Beets
Fons, Margriet en Louis Beets

Lagere meisjesschool
Lagere meisjesschool

 

 

 

 

 

 

 

 Schoolfoto 1938-1939

    TEKSTINFORMATIE VAN JOS DEYGERS.

DE VOLGENDE TEKSTEN WERDEN IN HET LATIJN GESCHREVEN EN LATER VERTAALD

DOOR FRANS VAN THIENEN.

 

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. 

 HOOFDSTUK I                  100 JAAR GELEDEN…IN HULST.

 

               Periode 1908 – 1911 : Pastoors A. Ceyssens  &  J.L. Scrayen

 

Hulst :

Lemen huizen, meestal armoe troef door de eeuwen heen, toch 8 schaapskooien in 1629, wolven in de bossen, honden in de dorpskern tot het verboden wordt, turf in de open haard, een walmend oliepitje, spookverhalen, kemp schillen, kwade hand, heksenmeesters, pekelharing en botermelk zonder suiker.

Pest, cholera, rode hond en kindersterfte.

Alcoholisme tot in het begin van de 20e eeuw.

 

        De noodzakelijkheid van eenen hulpkerk in het gehucht Hulst was sedert lang bestadigd , daarom werd deze , met de hooge goedkeuring van Z.E.H. den Bisschop in 1908 gebouwd op eene weide der Kerk.

              Men heeft wel twee scheepen grond en eenige eikenbomen moeten bijkoopen van P.Renders van Diest  voor de som van 450 fr.

              De kerk, nog niet gansch voltrokken werd met goedkeuring der geestelijke overheid,  door den Eerw. Heer Pastoor Ceyssens gezegend op 8en November 1908 , en van dan af werd er elke zon – en heilig -dag mis gedaan, gesermoend en catechismus gegeven aan de kinderen -  ook konden de parochianen aldaar biechten en ter H.Tafel naderen.  

 

De eerste Bisschoppelijke Brief:

 

Betreft toelating , om in de hulpkerk van Hulst, twee missen door dezelfde priester, op dezelfde dag te laten opdragen, op zon- en feestdagen, opgemaakt op 4 november 1908, werd gevonden in de map van de  bisschoppelijke brieven in parochie archief.                                                   

De vertaling luidt als volgt :

 

               Martinus Hubertus Rutten,door de Goddelijke barmhartigheid en bij          machtiging van de Apostolische Stoel, bisschop van Luik.

 

Aan onze beminde in Christus,

de rector van de kerk van Tessenderloo, heil in de Heer.

 

Krachtens Apostolische  machtiging, ons uitzonderlijk toegekend voor gewichtige gevallen, zoals er één zich nu blijkt voor te doen, verlenen wij aan de rector van de kerk om in de kapel van Hulst twee missen op te dragen op zon- en feestdagen, inbegrepen die feestdagen, die bij indult (vrijstelling) van de Kardinaal-Legaat van 9 april 1801 zijn afgeschaft, of waarvan de viering wordt verplaatst naar de eerstvolgende zondag. Evenwel op uitdrukkelijke voorwaarde dat in beide missen wordt gepredikt en dat de Statuten van het biddom betreffende het” opdragen van twee missen door dezelfde priester op dezelfde dag”naar de letter worden nagekomen en dat voor de tweede mis geen stipendium (een vastgesteld bedrag voor het onderhoud van een priester, bij gelegenheid van een te lezen mis,geschonken)  wordt aanvaard. Deze brief weze van kracht. Gegeven te Luik op 4 november 1908.

                                               

U.Bovens Vicaris Generaal

 

     

          Zo schreef pastoor Alfons Ceyssens, van parochie Tessenderlo, in een “Cahier L’écolier” de geschiedenis van de parochie Hulst. Frans Van Thienen noemde dit boek een memorieboek en de in dit boek verschillende overgeschreven, originele, Latijnse, Bisschoppelijke brieven heeft hij herschreven en vertaald.

Onze dank daarvoor!

Frans schreef ook dat Engelen Frans en Smolders Frans de eerste misdienaars waren.

 

Regelmatig  zullen dan ook de originele teksten in mijn artikel worden overgenomen, weliswaar in andere lettertypes.

 

De tweede brief, geschreven door de bisschop Martinus Hubertus Rutten van Luik, handelt over het oprichten van een kruisweg, met daar aan verbonden aflaten (bij apostolisch indult –vrijstelling- van 24 februari 1902) in alle kerken en openbare kapellen. De kruisweg werd opgericht op 6 december 1908, door pastoor A. Ceyssens, hier volgt zijn schriftelijk antwoord :

“Krachtens de aan mij verleende opdracht, heb ik de kruisweg in vermelde plaats, volgens kerkelijk recht  opgericht op zes december1908”.

       

A. Ceyssens,pastoor.

 

 

 Bij de sluiting van het tridium(3-daagse avondactiviteit) werd er een prachtig beeld van O.L.V. van Lourdes gewijd en boven het Tabernakel gezet(70 fr.)

Den volgende Zondag stond de nieuwe klol in de kerk(40 kilos aan 360 fr.) waarvan de parochianen 90 fr. aan de pastoor ter hand stelden.

       Op 15 December bracht Juf. Antoinette Ooms 70 fr. voor een beeld van 't H.Hart(besteld bij Maison Brunini-Liége) en den volgende dag bij meester Conings, dezelfde som voor een beeld van St Jozef(besteld bij L.Den Dooven-Michoux,Bondgenotenlaan,123a Leuven) vanwege zijn dochter Céline.

Deze beeldenwerden geplaatst op 24 december, zij kosten, vracht inbegrepen, elk 88 fr.

 

De menschen hadden zelf gevraagd om met de Kerstdagen ook het 40 urengebed te hebben. Er zijn voordurend veel “aanbidd(ing)en” geweest en talrijke communiën.

                     Ondertusschen had de eerwaarde  Heer Pastoor als kapelaan van Tessenderlo, om te wonen in Hulst, aan Monseigneur den Bisschop gevraagd, en ook bekomen, den Eerwaarde Heer Scrayen , kapelaan te Oostham, die door zijnen “iever “,zijne bekwaamheid en zijn “mildadigheid” veel goed zou stichten in deze opkomende parochie.Op Palmzondag 4 April 1909 werd hij , J.L. Scrayen , plechtig door de parochianen ingehaald . In eene aanspraak zegde men : “ Wij zullen niet doen gelijk de  Joden van Jeruzalem :

U Eerwaarde plechtig inhalen op Palmzondag , en vijf dagen later U ter dood doen veroordelen “.

 

1909.

Op 4 e Februari 1909 :

De bidplaats van Hulst wordt bij Koninklijk Besluit als kapel herkend :

(deze tekst werd integraal overgeschreven door  de pastoor)

 

                                              Albert (I) , Koning der Belgen ,

                 

                 Aan allen tegenwoordigen en toekomenden , Heil :

Gezien het voorstel van den Bisschop van Luik ,

betreffende de oprichting tot kapel van de bidplaats van Hulst ,te Tessenderloo ;

Gezien de adviezen, onderscheidelijk  van 7 – 17 Maart 1909 en 14 Januari 1910  van den fabriekraad ( kerkfabriek) der parochiekerk van den H.Martinus , te Tessenderloo , den raad dier gemeente en de bestendige deputatie van den provincieraad van Limburg ;

Gezien insgelijk het schrijven van 16 December 1909 ;

Gezien het decreet van 30 September 1807 , het advies van den raad van State van 14 December 1810 ,artikel 117 der Grondwet en de wet van 24 April 1900 .

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie ,

 Wij hebben besloten en wij besluiten :

Eenig artikel – de bidplaats van Hulst te Tessenderloo is opgericht tot kapel , afhangende van de hulpkerk van den H.Martinus aldaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit .

Gegeven te Brussel, den 4 e Februari 1910.

 

(Wettig Getekend )

Albert  Van ’s Konings wege

 

De Minister van Justitie    (W.G.)       

Léon de Landsheere

 

Gelijkvormig verklaard .     De gemachtigde Algemeene Bestuurder 

 

 

Deze noodkerk (bidplaats ,kapel)
was gelegen waar nu het buurthuis “De Griffel”is gevestigd,de vroegere “Tushoek”
en het klooster stond van de E.W.Zusters van St Vincentius.
 

Tot hier werden de nota’s geschreven door Eerwaarde Heer Alfons Ceyssens. De volgende verslagen werden bijgehouden door Josephus Léonardus Scrayen.

 

                      Over zijn inhaling,  op 4 april 1909,  zegt hij het volgende : “Als eerste priester van Hulst werd ik goed onthaald. Per “rijtuig “ vanaf de pastorij van Tessenderlo tot aan het huis van Felix Brockmans, te voet verder in stoet met de bevolking tussen de mooi  versierde huizen tot aan de voorlopige kerk. Binnengekomen werd ik hartelijk ontvangen door de “goeden” pastoor van Tessenderlo .

 

 

 

N.B. 1)Drie postkaarten van Hulst geven een beeld weer, tijdens het begin van de 20e eeuw :

Nr. 8 de hulpkerk op de achtergrond.

Nr. 20 de grens met het centrum aan het station. 

Nr. 1 de afspanning “de Schutpenning”

     die gelegen was op de nu genoemde Hulsterweg. (Zie blz. 2 bis)

 

           2)  In het “Boerenbelang”,van 22 mei 1971,( 60 jaar Hulst - voorpagina)staat onder een ondertitel “ Hulst oud en nieuw” het volgende :

 

Bladerend in de geschiedenis en verspreide archiefstukken, komen we de naam Hulst reeds tegen in het jaar 1444. Reeds toen sprak men in de annalen van de gemeente Tessenderlo over “De Schutpenning”, een gekende afspanning in Hulst,waar reizigers en gewone voetgangers lafenis konden vinden.

 

 

            Onder pastoor Keesen, pastoor te Tessenderlo van 1877 tot 1895, later monseigneur en senator, werd Hulst nog betiteld als Kongo. Als wij nu in 1971 rondkijken, dan zien wij dat de achterkleinkinderen van bezembinders, zelendraaiers, mandenmakers, landarbeiders, walenmannen en keuterboeren, van een afgesloten en vergeten uithoek, zijn aangeland in een moderne Hulst waar buitenlanders hun fabrieken bouwen op een boogscheut van Antwerpen en Hasselt .

            In 1935 telde men ongeveer 370 huisgezinnen en 1640 inwoners, in 1971 ongeveer 700 huizen met 1500 bewoners; een ganse sprong op 36 jaar. In 1981 zijn er 1030 gezinnen, met 3307 inwoners, en in 1986 reeds 1175 huizen en 3500 bewoners.

 

3) In dit jaar nam  Jef Vangeel het kosterambt op zich, op ca. 15 jarige leeftijd.

               

           

     

Op “ Sinksen “ 30 mei 1909 had voor de eerste keer de “plechtige “ 1e communie plaats en op de 9e juni 1909 had onze nieuwbakken pastoor de toelating bekomen om de “Broederschap van de H.Familie “ voor mannen en vrouwen , in de kerk op te richten.

Dit werd doorde derde briefvan de bisschop, overgeschreven in de “memorieboek”, bevestigd. In deze brief wordt onze pastoor als “rector” aangesproken.

                          Op 13 juni 1909 ging voor het eerst de processie van het H.Hart uit ,een eerste rustaltaar stond aan het huis van Léonard Smolders, de processie keerde terug  aan het huis van  Felix Brockmans (het 2e rustaltaar) via de Rode Heide om terug op de Hulstersteenweg  te komen richting kapel.’s Middags werd de “Boerengilde” opgericht  en op 20 juni 1909 werd de “Veeverzekering “ opgericht , de “standregelen “ werden bij K.B.van 29 november 1909 goedgekeurd.

              In het jaar 1909 werden er 1500 Communies uitgedeeld.

 

Op 15 “oogst” 1909 ging voor het eerst de processie naar “den Nieuwen Dijk” (Paalseweg)en wel tot aan het, met vele bogen versierde, “  kapelleken” (Sas), gebouwd door Benedictus Nuyts, daar werd de “bénédictie “ gegeven.

 

Op 14 november 1909 werd, na een tridium, de Broederschap van de Heilige Familie gesticht door Eerw.Pater Baertmans  der E.P. Rédemptoristen gesticht.

Wat het onderwijs betreft, waren er 3 onderwijskrachten in de  “aangenomen “ school : Louis Boels hoofdonderwijzer,  Karel Hermans van Kwaadmechelen en Maria Strauven van Tessenderlo.

 

(Getekend)C. Kinon.

 

 

1910.

                         

4 Januari 1910 : Alsdan is tusschen mij en het Armbureel( thans: het OCMW) van Heppen een akt geformeerd; waardoor ik, van gezegd Armbureel, eenen grond kocht van rond de 2 hectaren,gelegen langs den steenweg te Hulst en voor de plaats met  het inzicht een gedeelte erven te gebruiken voor de plaats van eene definitieve kerk, pastorijhof en kerkhof.

12 Januari 1910 : Goedkeuring bekomen der Standregelen der H.Familie vanwege Grootvicaris Bovens.

 

Hier volgen deze regels (beknopt):

Akt I : Het doel : de viering van de H.Familie Jezus,Maria en Jozef en de leden de middelen te geven om zalig te worden.

Akt II : Deze middelen zijn : Het gebed, de prediking van Gods woord en H.H. Sacramenten ontvangen

Akt III : Het broederschap staat onder het gezag en bescherming van de bisschop van Luik.

Akt IV: Deze wordt bestuurd door de Heer Rector of Pastoor en de ledenlijst bijhoudt.

Akt V: Er wordt een proeftijd voor ieder nieuw lid ingevoerd , een plechtige intrede gedaan en een bewijsschrift  afgeleverd.

Akt VI : Ieder lid moet een voorbeeldig leven leiden.

Akt VII : De leden komen een keer per maand op een zondag  bijeen, gewettigd afwezigheid wordt   

                Aanvaard.

Akt VIII : Deze bijeenkomsten hebben plaats na het lof  en de oefeningen zijn :de gebeden tot de                                  

                H.Familie , tot de “goedertierenste” Maagd,tot de H.Jozef .De conferentie ,het    

                gewetensonderzoek , een gezang en de zegen van het H.Sacrament.

Akt IX : Een kleine bijdrage wordt van ieder lid verwacht, als bijdrage om een intentie mis bij

              afsterven te betalen .

Akt X : Het Patroonsfeest valt op de 3e zondag na Driekoningen ,waarop een generale communie      

              en de plechtige  aanwerving plaats grijpt.

Akt XI : Andere feestdagen zijn : H.Hart- ,O.L.V.van de Zeven Smarten – en de Onbevlekte

              Ontvangenis van Maria.

Akt XII : Bij wangedrag en herhaalde  vermaningen zal buiten de Broederschap gesloten worden.

 

De vierde brief  van de Bisschop van Luik werd vervolgens ,in het Latijn, overgeschreven door de pastoor en beslaat een 6- tal bladzijden.

Met deze brief verleent het Aartsbroederschap, onder gezag van de Bisschop van Luik, de toelating van oprichting alsook de aflaten en middelen van de H.Kerk. Deze broederschappen zijn over heel Europa verspreid en zijn geconstitueerd door paus Clemens VII zaliger en aangepast door paus Pius IV

                          Enkele voorwaarden moeten echter voldoen:

1e .Een broederschap per parochie of openbare kapel (Hulst) .

2e .Met instemming en certificaatbrieven van de Bisschop.

3e .De privilegie en aflaten worden verleend aan de broederschap die door het Aartsbroederschap    

      zijn toegekend.

4e .De statuten moeten door Bisschop worden onderzocht en goedgekeurd en door hem betwist

      worden.

5e .Dat aan de Broederschap verleende gunsten en aflaten slechts worden afgekondigd na

     voorafgaande kennisname.

6e . Dat de Broederschap aalmoezen mag ontvangen en uitdelen.

7e . De oprichting is volledig kosteloos,de latere onkosten mogen niet hoger zijn dan 30fr.

8e . Dat alle vorige voorwaarden trouw moeten opgevolgd worden, anders hebben de gunsten

      geen tel.

Gegeven te Luik ,14 januari 1910 , in het 6e jaar van het pontificaat van Pius X

 

Getekend door

P.H. Geron , Redemptorist, moderator van de Aartsbroederschap

P.G. Jodogne , Redemptorist, secretaris van de Aartsbroederschap

 

 

23 Januari 1910 : Eerste opdracht van leden in de H.Familie.

22 Mei 1910 : Het broederschap “ Erewacht van het H.Sacrament ”waarvan de regels ,de leden en de rekening in een schrijfboek ad hoc staan , is opgericht in 1910 op den Zondag der H.Drievuldigheid .

21 Oogst 1910: Die dag was het voor den eerste keer kermis in Hulst. Er werden twee kermissen per jaar opgericht , te weten : ’s Zondags na 15 Mei, en ’s Zondags na 15 Augustus .

Nota : als de kermis op Sinksen zou vallen dan wordt ze 1 week uitgesteld.

In 1910 waren er 4.569 communies.Het onderwijzend personeel is onveranderd gebleven.

 

1911

 

De vijfde brief, van onze Bisschop gaf toelating tot oprichting van O.L.V. van de Rozenkrans, hier volgt een samenvatting :

De  E.H. Scrayen stuurde een smeekbede naar de Bisschop om machtiging te bekomen voor de bovenvermelde Broederschap op te richten.Deze brief geeft hem deze machtigingen bekleden hem reglementen en statuten op te stellen, mits goedkeuring.

Gegeven te Luik met de handtekening en zegel op 11 april 1911 ; Martinus Rutten Bisschop van Luik, in opdracht Can.Con.Lucas, kanselier.

 

6 Juli 1911 :

De kapelanij van Hulst wordt bij Koninklijk Besluit tot parochie verkozen :

 

                                       Albert (I), Koning der Belgen ,

 

                         Aan allen tegenwoordigen en toekomenden , Heil :

Gezien het verzoekschrift van 7 April 1910 , waarbij bewoners van Hulst , te Tessenderloo ,de oprichting tot hulpkerk vragen van de kapel dier wijk ;

Gezien de adviezen van 29 Mei ,24 Juni , 11 en 29 Juli 1910 van den fabriekraad der parochiekerk van Tessenderlo ,den raad dier gemeente , den Bisschop van Luik en de bestendige deputatie van den provincieraad van Limburg ;

Gezien het plan van de overschrijving der toekomstige hulpkerk , in overleg ontworpen door het hoofd van het bisdom en de provinciale overheid ;

Gezien de artikelen 60 , 61 en 62 der wet van 18. Germinal jaar X ( de Republikeinse Kalender =  8 april 1802 ) ,het Koninklijk Besluit van 12 Maart  1849 en artikel 117 der Grondwet ;

Op voorstel van Onze Minister van Justitie,Wij hebben besloten en wij besluiten:

Artikel 1- De kapel van Hulst ,te Tessenderloo, is opgericht tot hulpkerk.

        De hulpkerk zal afgepaald zijn ten westen door de parochie van Tessenderloo (centrum) en langs die zijde begrensd van punt A ,waar de spoorweglijn Moll-Diest de gemeente Tessenderloo ontmoet , tot  B , door die spoorweglijn , van B , waar de genoemde spoorweglijn de Vischmerktstraat ontmoet tot C ,waar de Vischmerktstraat een ongenoemde weg ontmoet, welke langsheen de kadastrale percelen Nrs .865c,864k en 877b , de Vischmerktstraat verbindt met den steenweg Tessenderloo – Pael  ;  van C tot D,door de ongenoemden weg  ; van D tot  E ,door den steenweg Tessenderloo – Pael  ; Van E , punt waar die steenweg de Nieuwstraat  ontmoet ,door die laatste straat tot F,punt waar de Nieuwstraat de Heystraat ontmoet ; van F door door die laatste straat tot G, westelijk uiteinde van de lijn van samenkomst van de Heystraat met de Schansstraat ; Van G tot H, westelijk punt van samenkomst van de Zuidergrens der gemeente Tessenderloo met eenen ongenoemden weg gevormd door de samenloop van drie wegen waarvan er twee van de Schoonheesstraat kwamen en over de plaats genoemd Oosterbergen loopen en de derde van de beek genoemd Tuschenvliet  komt, door eene ingebeelde lijn .

Zuidwaarts , Oostwaarts en Noordwaarts zal de nieuwe hulpkerk begrensd zijn door de gemeenten Deurne, Paal en Quaedmechelen.

Artikel 2- Een fabriekraad zal onmiddellijk in de nieuwe parochie opgericht worden ,overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 30 December 1809 .

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Oostende den 6 Juli 1911.

(Wettig getekend)                       Albert        Van ’s Konings wege.

 

     De Minister van Justitie                  (W.G)     Carton de Wiart

                                                                                                                                                                                  Gelijkvormig verklaard     De Gemachtigde Algemeene Bestuurder      Z .Kinom .

 

 

Op 28 juli 1911 werd Régina, Maria, Martha  Clonen als eerste gedoopt , dochter van Augustinus en Maria Vandevenne.

 

Op 19 augustus 1911 trouwden twee koppels namelijk :

             Eugeen Belen (° Genendijk, 28-02-1886 – zoon van Ludovicus Joannes  en Josephina Breugelmans ) met Léonia Reymen (° Tessenderlo,19-10-1889 – dochter van Augustus en Constantia Loos).

en Louis Vandervoort (° Tessenderlo, 20-11-1886 – zoon van Leopold  en Maria Roels ) met Juliana Vleugels (°Zittaert–Meerhout, 17-09-1890 –dochter van Louis, Victor en Maria Geukens)

      

Op 21 augustus 1911 had de plechtige begrafenisplechtigheid plaats van Petrus, Augustus Thijs (° Tessenderlo, 18-11-1821 – zoon van Arnoldus en Maria Theresia Beerten) , hij was weduwnaar van Maria, Cordelia Neuts (°Tessenderlo, 01-04-1832 en + Tessenderlo, 25-02-1891 – dochter van Bernardus en Anna Catharina Pinckx).

 

 

Op 10 augustus 1911 had de aanstelling  plaats van de “fabrieksraad” (kerkfabriek) volgens bisschoppelijk decreet van 22 juli 1911 in decreet van de Gouwheer van Limburg van 25 juli. De eerste leden waren Alfons Vervoort, Felix Brockmans, Victor Zels en Augustinus Testelmans.

 

         Een manifestatie werd gehouden, te Leuven, op 27 augustus voor een gunstige schoolwet te bekomen de boerengilde er heen met 50 leden!

De installatie van rector Leonard Scrayen als eerste pastoor in de parochie Hulst werd uitgevoerd door de Zeer Eerwaarde Heer Karel Van Swijgenhoven Deken van Beringen op 28 september1911.

 

De zesde bisschoppelijke briefhad als inhoud :

 

          Door zijn onberispelijke levenswandel in Hulst werd Leonard Scrayen vanwege de bevolking , de Deken Karel Van Swijgenhoven en de E.H.de Bisschop M.H.Rutten waardig en geschikt bevonden om de pas opgerichte parochie met sucursaalkerk (hulpkerk) onder het dekenaat Beringen over te dragen en toe te vertrouwen met alle rechten en eigendommen.Gegeven te Luik op 17 augustus 1911.Getekend door Uulerzet , in opdracht van zijn hoogheid de bisschop getekend

 

J.Noël assistent kanselier.

 

Ziehier de aanstellingsakte :

 

Op 28 september 1911 heb ik , ondergetekende , in opdracht van zijne excellentie de bisschop van Luik , mij gegeven op 17 augustus 1911, E.H. Leonard Scraeyen aangesteld en in volle bezit gesteld van de sucursaalkerk en de parochie Hulst met alle rechten en eigendommen behorende tot die kerk en dat met inachtneming van de voorschriften betreffende ceremoniële plechtigheid die voor dergelijke gelegenheid gebruikelijk is .Dit alles is gebeurt in de tegenwoordigheid van een talrijke menigte gelovigen en van de getuigen hiertoe gevorderd : de EE.HH.Mallet ,pastoor van Oostham en De Vel , pastoor van Geel , die samen met mij (K.Van Swijgenhoven –deken) ondertekenden .Verder nog F.Bormans , pastoor van Schoot, L.Meyers kapelaan van Oostham , C.A.Verboven, pastoor van Genendijk , Fr.Simons, kapelaan van Overpelt , J.Caerts, kapelaan van Montenaken , W.Scholts, kapelaan van Kwaadmechelen en Vlecken, pastoor van Paal .

 

In naam van de “fabriekraad”  en de parochianen las Alfons Vervoort ( van de Winning ) een welkomstrede voor.

De tekst en handschrift zijn van meester Louis Boels:

 

                           Zeer Eerwaarde Heer Pastoor. 

                                                In naam van het Kerkfabriek , alsook in naam der Parochianen van Hulst ; stuur ik Ued. een aller welgemeend en hartelijk welkom toe. Eenieder onzer kent reeds van ruim twee jaren U als een ievervolle priester , steeds op de bres voor ’t heil der zielen.Eenieder onzer kent uw edel karakter , uwe schrandere begaafdheden en kennissen , uw liefde voor uwe parochianen , en vooral uwe teedere genegenheid voor de jeugd van Hulst is door iedereen hoog geschat en gewaardeerd.

‘Is daarom ook , dat de tijding van Uwe benoeming als Pastoor van de nieuwe parochie door elkeen onzer bevolking met waren geestdrift werd onthaald.

                    Onze vurige wensch is , dat Ued. lange jaren aan’t hoofd onzer nieuwe parochie moge blijven , dat dezelfde iever U  altijd bezielen , welke Ued. tot heden voor het welzijn van Hulst hebt aan de dag gelegd , en ook dat U de moeilijkheden welke Uwe nieuwe bediening U oplegt met taaien moed zult aanvangen en tot een goed einde brengen.

                   Wij van onzen kant zullen steeds in Ued .den afgezant Godes , den vertegenwoordiger van onzen geliefden Bisschop aanschouwen; wij zullen U door onze gehoorzaamheid, door uwe raadgevingen en vermaningen Uwe moeilijke taak verzachten , vooral zullen wij U door ons gebed sterken, opdat wij herder en schapen als trouwe kinderen der Kerk moge leven en sterven.

                   Nogmaals Zeer Eerwaarde Heer Pastoor van harte welkom in ons midden , en aanvaard de vurige gelukwenschen van gansch der bevolking van Hulst.

                   Tevens heb ik de eer U de sleutels der kerk aan te bieden.

 

 

Op 2 oktober 1911 heeft E.H. de bisschop Rutten in Tessenderlo het Vormsel toegediend aan 74 kinderen van Hulst.

Peter was Felix Brockmans en meter was Gertrudis Heeser.

In dit jaar werden 15.314 communies uitgedeeld en onderwijzend personeel is hetzelfde gebleven.

 

            Hiermee sluit ik het 1e hoofdstuk  af van “100 jaar Hulst”

Te beginnen bij bidplaats tot parochiale hulpkerk en dit over vijf jaar. Het is mijn bedoeling om de geschiedenis van de parochie Hulst in het daglicht te stellen, om in verschillende hoofdstukken dit te verwezenlijken en bekend te maken, iedere maand, in het parochieblad.

                                                                                                                                                             Deygers Jos

                                                                                                                    

 

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen.