Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

VOOR EEN VLOTTE VERTONING:

 

klik op PLAY en daarna op pauze. Laat de Play Bar vullen tot de helft (internetverbinding) klik daarna opnieuw op PLAY.

 

 

FOR A SMOOTH DISPLAY OF THE SHOW:

Click on PLAY and then pause. Let the PLAY-BAR run for a while (internetconnection) and click again on PLAY.

PART 4 /1- Groeten uit Hulst-Tessenderlo - Beste wensen uit St.Gillis Dendermonde

De volledige show DEEL 4 - 10 min. 49 sec.

Time 3 min.35 sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

PART 4 /2- Groeten uit Hulst-Tessenderlo - Beste wensen uit St.Gillis- Dendermonde. Begin tweede wereldoorlog.

Time 7 min.14 sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.


Louise Vanwesemael 16 jaar.

 

 

 

 


Ramp van Tessenderlo

 


TEKSTINFORMATIE VAN JOS DEYGERS.

Kelk uit 18e Eeuw. Foto bekomen door toedoen van Jos Deygers.
Kelk uit 18e Eeuw. Foto bekomen door toedoen van Jos Deygers.

 

 

 

 

1937.

 

Op de 1e zondag werd er een 2e omhaling in de kerk gehouden om de kerkmeubels te betalen namelijk de herstelling van de oude kinderbanken, door Jozef Beckers – Sas. Verleden jaar werd het stalletje en de kerstbeelden betaald.

Noot : een vergetelheid van de pastoor ! Daarmee worden kleine herstellingen bekostigd in de kerk en pastorie.                                                     

 

 

 

          HOOFDSTUK III   ( vervolg)


                                 Periode 1934 – 1942. Pastoor J. Moris

 

 

1936.

            In februari werden de kerkstoelen hersteld, de oude harmonium werd verkocht aan mijnheer Vos uit Zichem .In september werden de “cornichen” van de kerk geverfd ,door Henri Vandevoort- Verluyten

             Een Tridium werd gepredikt door E.P.Jesualdus van het klooster van Heusden (Berkenbos) dat eindigde op de 1e zondag van de advent. Z.E.H.Scrayen deed weer een gift voor de kerk (!) en er

25.600 communies werden uitgedeeld , dit jaar.

 

1937.

           Een “moderne” kelk werd aangekocht met de overschot van de giften van Z.E.H.Scrayen en andere milddadige personen .

           Vanaf 1935 werd jaarlijks een huurgeld gegeven aan de pastoor door de gemeente van Tessenderlo voor de 2 lokalen van de bewaarschool , waarvan het ene toebehoort aan de scholenvereniging Z.W.D. (zonder winstgevend doel) van het dekenaat Beringen en het andere aan de Z.E.H.Scrayen .

De Z.E.H. Kruisheer die wekelijks komt ( biecht en H.Misviering) werd vergoed met deze gelden.

             Op de 1e zondag werd er een 2e omhaling in de kerk gehouden om de kerkmeubels te betalen namelijk de herstelling van de oude kinderbanken ,door Jozef  Beckers – Sas. Verleden jaar werd het stalletje en de kerstbeelden betaald ( Noot : een vergetelheid van de pastoor !) . Daarmee worden kleine herstellingen bekostigd in de kerk en pastorie.

Vanaf de 2e tot de 5e december werd gepredikt door Z.E.H. Humbertus , de missiebroeder van Leuven . Er werden 26.400 H.Communies uitgereikt.

 

1938.

            Aan mijnheer Charles Mathieu van Marialmé werden 41 stoelen (in “esschenhout” met populieren zit) aangekocht op 23 februari.

            De witte, paarse en de rode gordijnen aan het altaar werden aangekocht bij Simons- Spaas, ”Achelse” poort te Hamont, van de opbrengst en andere giften o.a.Mijnheer Pillaert, van de offerblokken en van de koster (Noot:Jozef Van Geel, de enige koster van Hulst) .

Vier gouden bruiloften werden gevierd: -Jan Corvers en Maria Vangeel

                                                     -Jozef Lodewijckx en Clementina Vervoort

                                                     -Felix Brockmans en Barbara Van Hirtum

                                                                          en   

                                                     - Hendrik Gaethofs en Regina Noels

                                                                                      (meer dan50jaar).

 

        Op 3 juli werd de nieuwe priester E.H. Aloïsius Van Assche plechtig “afgehaald” aan de “statie”, de stoet bestond uit versierde ruiters, paarden en rijwielen; ook alle maatschappijen en de fanfare speelde haar fijnste “stukken”.  Hij werd verwelkomd door meester Boels, als voorzitter van de kerkfabriek.In de kerk “stampvolle”droeg hij een plechtig lof op.Terug thuis werd er nog een toespraak gehouden (wie ?) en een passend dankwoord door de nieuwe priester.

        ’s Anderendaags, op 4 juli, werd onze priester door zingende kinderen ingehaald tot aan de mooi versierde kerk, om 10 uur begon de plechtige muziekmis van “Haller”.Er was zo veel in de kerk dat er mensen buiten stonden.Na het Evangelie, besteeg de Z.E.H. Nijs, pastoor van Aurodenberg (Aarshot),

neef van de nieuwe priester, de “kansel” om de “waardigheid” van het priesterschap nog beter te doen begrijpen , de nieuwe priester en zijn familie geluk te wensen.Na de eremis werd een slotlied gezongen door de schoolkinderen, waarna Z.E.H.Van Assche zijn vreugde en dankbaarheid uitdrukte voor de inspanningen die zijn dorpsgenoten voor hem hadden verricht.Tijdens het familie- en vriendenmaal kwam de fanfare een serenade brengen.Het weer was echter niet van de partij !

 Er werden 29.000 communies uitgereikt.

        Van de 8e tot de 10e december werd er een tridium gehouden door Z.E.H.Van Bemmel Kruisheer, een congregatie van jonge meisjes werd opgericht, waarvan de toelating werd bekomen.De kerkfabriek ontving gemeentelijke toelage.

 

Eene  andere parochiale gebeurtenis, is de komst van de Eerwaarde Zusters naar Hulst, op 15 september. Eene  kleine hartelijke ontvangst had plaats aan de kerk ; vandaar gingen ze naar hun huis , om ’s anderendaags de school te beginnen.

Het zijn de Eerwaarde Zusters van St Vincentius a Paulo  van Hamme (Oost-Vlaanderen).

E.Z. Albertina geeft de hoogste klas der lagere school ; E.Z. Antoinette  heeft eene bewaarschoolklas te doen;  terwijl E. Moeder Julienne als overste fungeert en E.Z. Stanislas zich bezighoudt met keuken ,schoonmaak en naaiwerk.Deze laatste werd later vervangen door  E.Z. Augustina.

 

Op 14 december werden

de 10e en 11e brief vanuit Luik verstuurd waarin, door de bisschop, de toelating en het decreet werden gegeven om een congregatie van jonge meisjes op te richten. Hier volgen de vertalingen van de twee brieven:

De  10e brief  :  het decreet.    

                        Ludovicus Josephus Kerkhofs, door Gods Barmhartigheid en bij de genade van de H.Stoel, Bisschop van Luik.

 

            Aan allen en ieder in het bijzonder die deze brief leest, heil in de Heer.

 

            Omdat wij te midden van de valkuilen, die de vijand van het menselijk geslacht geplaatst heeft, leven ;schieten wij gemakkelijk tekort in ons verlangen naar de Hemel, zo we niet voortdurend gesterkt worden , door geestelijk voedsel. Daarom is het geen toeval, dat de kerk te midden van andere activiteiten te hulp komt, om de afkoelende naastenliefde tussen de gelovigen aan te wakkeren, door middel van geestelijke broederschappen, die werken als vonken die met mekaar verbonden zijn.

            In die zin heeft E.H. J.Moris, pastoor van de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis te Hulst, zijn verlangen uitgedrukt om tot meerdere eer van God en om de vroomheid van de gelovigen aan te wakkeren, in zijn kerk een vrome vereniging of Congregatie van meisjes op te richten, onder bescherming van de Zeer Heilige Maagd Zonder Smet Ontvangen en de bijkomende bescherming van de H.Barbara. Hij heeft ons met dit doel verzocht, dat we ons erom zouden bekommeren dat genoemde confraterniteit, kanoniek zou opgericht worden.

             Wij van onze kant, prijzen dit vroom voorstel en gaan graag op zijn wensen in. Bij kracht van deze brief, richten wij daarom voor goed , met ons gezag als bisschop, de genoemde vereniging in de parochiekerk van Hulst op en maken we een begin met regelingen en statuten , die nochtans door ons moeten goedgekeurd  worden om een vereniging te stichten die een gelukkig bestuur voert van de leden.

           Gegeven te Luik, onder ons handtekening en zegel of met de handtekening van onze vicaris-generaal, die hiervoor met een speciaal mandaat belast is , en met de chirograaf van onze secretaris, op 14 december van het jaar negentien honderd acht en dertig.

           In opdracht , M.Janssen.                                                                                         De 11- brief: toelating.

 

Ludovicus Josephus Kerkhofs,

door Gods Barmhartigheid en bij Genade van de H.Stoel.

 

            Door de inhoud van dit schrijven, houden wij ons aan ons woord, bij decreet van 14 december van het jaar 1938,door ons gegeven, dat kanonisch opgericht is, de vrome vereniging of Congregatie van Maria, onder de benaming : Onbevlekte Ontvangenis van de Zeer Heilige Maagd Maria,en onder de secundaire benaming van de Heilige Maagd Barbara.

            Daar ons uiteengezet is, dat men tot grotere groei van de genoemde vrome vereniging zou wensen,dat dezelfde vereniging aansluiting zou kunnen vinden bij de vrome vereniging van dezelfde naam die te Rome bestaat                                                                                        Daar we bovendien van oordeel zijn,  dat het instituut van de geprezen vrome vereniging, de vroomheid en de werken van de Christelijke Naastenliefde, die in zulke vereniging tot bloei komen, ten zeerste aan te bevelen zijn, geven wij graag gevolg aan de vragen die tot ons gericht zijn en geven wij door huidige brief de toelating, we wensen zelfs,dat deze zelfde vrome vereniging zo vlug mogelijk vereniging wordt en aansluiting vind met genoemde moedervereniging te Rome.

             Tot slot getuigen wij, dat niets, voor zover we kunnen nagaan, de aangevraagde aansluiting in de weg staat.

Gegeven te Luik,onder ons handtekening of dit van de vicaris-generaal, die hiervoor speciaal belast is, en met ons zegel, en de chirograaf van onze secretaris, 14 december 1938.

In opdracht,  M.Janssen.

 

N.B. Vanuit de Jezuieten-orde  te Rome, werd een groot getuigschrift op, 24 december 1938, verzonden ter gelegenheid van de goedkeuring tot stichting van een Congregatie van meisjes.  

       

1939.

             Dit jaar, werd gekenmerkt door de toewijding der parochie aan ’t H.Hart van Jezus.Met dat doel werd een beeld geplaatst in de westgevel van de meisjesschool.Het beeld werd aangekocht bij weduwe Togueri en zonen, te Luik,en betaald door een collecte in de kerk en een aantal vrijgevige personen.

Na een korte toespraak werd het beeld gewijd ,de fanfare speelde een paar liederen en de kinderen zongen een paar liedjes .

            Een grote groene doek werd tegen de muur achter het hoofdaltaar, dit om te beletten dat de ochtendzon, die door het ronde raam scheen, de kerkgangers niet te verblinden, eveneens door vrijwillige bijdrage van de parochianen betaald.

            Een geweldige  storm woedde in de nacht tussen de 30e en 31e juli , er werd schade aan de kerk en pastorie aangericht.De brandverzekering van de Belgische Boerenbond echter betaalde een schadevergoeding uit, het verschil werd door de parochianen bijgelegd.

            Op 31-01-1939 gaf  E.H.Scrayen weer een gift aan de kerk van Hulst.

Een tweede storm woedde op zodag 19 november van ’s morgens tot ’s middags.Het dak van de kerk had toch veel te lijden gehad.

            Vanaf 6 december werd door E.H.Preudons  e.ss.r, die tijdelijk verbleef in Hulst, als legeraalmoezenier bij de soldaten, die hier gelegerd waren omwille van de mobilisatie.

 

1940.

Dit jaar is voor ons het 1e oorlogsjaar. Het begon met de mobilisatie in den vollen zin des woords : alle huizen overmand met soldaten en daarbij nog houten barakken,allen gevuld met soldaten. Rond “Paschen” verlieten ons de 2e grenadiers: ze werden spoedig vervangen door de 1e grenadiers, die hier gebleven zijn tot den 11e mei, nadat de 10e mei de oorlog was uitgebroken.

De gansche parochie sloeg op de vlucht, op een paar uitzonderingen na.

Een kleine slag werd geleverd: 2 huizen werden in brand geschoten en eenige koeien in de weide gedood. Andere huizen leden een weinig schade. De brug aan de vaart werd den 11e mei opgeblazen, waarbij één soldaat op slag gedood werd. Een andere werd langs den steenweg gevonden dicht bij de beek, in de richting van Paal. Beiden werden hier begraven, doch de lichamen werden later weggehaald door de familie.

 

Deze soldaten zijn:                                                                                                                                                                                               

1) Verroken Camiles , 1e  Grenadiers, regiment Staf Cie. Stam Nr 135/80932

     ° Berchem, 14-10-1918,  + Hulst, 11-05-1940 |+|Hulst,

       12-05-1940 – B.a. nr 12

       Woonde in Ronse (O.L.V.)

2) Van Roelens Josephus, 2e Grenadiers,Gidsen, 2e escadron Stam Nr 14028886

    ° Brussel,06-05-1916, + Hulst,12/13-05-1940, |+|Hulst,

       16-05-1940 – B.a. nr 13

       Beroep : plakker  en gehuwd  met Fannoy Catherina Francine

       Adres: Brussel, rue du notre Dame du Sommeil.

Werd overgebracht naar Brussel op 30-08-1940.

       

Stilaan kwam de bevolking terug, maar ’t heeft geduurd tot einde september eer de laatsten terug waren.

Een man werd gedood in een dorp van Oost-Vlaanderen , ter oorzake van een misverstand. Hij laat eene weduwe achter met vijf kinderen . In de verlaten huizen werd veel gestolen. Wie zijn de plichtigen ?

Het is zeker dat er dag en nacht vreemden rondzwierven .

 

            Weeral hebben de kerk, pastorie en scholen af te rekenen gehad met een erge storm, medio november.

             Op  O.L.V. Hemelvaart werd een spel opgevoerd ter ere van Maria en op Kerstdag, na de vespers, een plechtigheid gehouden ter ere van het kindje Jezus.

 

In dit jaar werden 29.500 communies uitgereikt.

 

1941.

            Gedurende dit jaar stond de voedingskwestie op de voorgrond (rantsoeneringzegels en winterhulp) : weinigen hadden nochtans honger moeten lijden.

 

N.B. Meester Boels overleed op 18-03- 1941,  hij was geboren te Vorst (Kempen) op 16-12-1872, hij was de zoon van Augustus en Agatha Ceustermans.

Hij werd begraven op 21-03-1941. 

                                                                                                                         Buiten  sommige bijzondere giften, kunnen we aanstippen Mevrouw Weduwe Boels en Z.E.H. Scrayen, erepastoor, woonachtig in Luik.

              Er werd een begin gemaakt met nieuwe zinkbelegging en een herstelling van het dak van de kerk, echter niet voltooid.

               De naakte eigendom van het huis van de weduwe Boels- Heeser aan de kerkfabriek toegewezen, na haar dood zal de kerk den volle eigendom bezitten, mits “14 jaargetijden te doen celebreren ”.

                Een stukje grond van 10 aren, werd door de M.Z.W.D.(maatschappij zonder winstgevend doel) verkocht aan Casimir Celen, onder voorbehoud der voorwaarden in de akte vervat.

                In de nacht van 8 december in de Ulfheide een huis in brand geschoten door een vliegtuig er waren geen dodelijke slachtoffers, maar wel veel schade.Het huis was bewoond door de familie Casimir Luyckx- Vranckx.

        De toewijding van O.L.Vrouw verliep in verschillende fazen:

          - In de maand oktober werd de voorbereiding gedaan in huizen en scholen

          -  Eind oktober werd een tridium gehouden .

          -  Op 1november werden in het lof ,de verenigingen aan O.L.V. toegewijd. 

          -  Er waren ongeveer 700 personen aanwezig !

          -  Op zondag 2 november werd in de missen , de toewijding gehouden voor                        al de parochianen en de gezinnen.

          -  Besluit :

 

             de feestdag van O.L.V.Onbevlekt Ontvangen werd beter gevierd dan vorige      jaren, wij hopen dat dit navolging krijgt voor de andere feestdagen !

 

N.B. De kindertoewijding van O.L.V. was reeds in 1940 gehouden na het lof. Wij hopen op herhaling.   

                        

            Op 2e Kerstdag werd er door de kinderen een Kerstspel opgevoerd, het was zeer vertederend.

                                        Het aantal communies bedroeg 30.000 hosties.

           

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen.