Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

VOOR EEN VLOTTE VERTONING:

 

klik op PLAY en daarna op pauze. Laat de Play Bar vullen tot de helft (internetverbinding) klik daarna opnieuw op PLAY.

 

 

FOR A SMOOTH DISPLAY OF THE SHOW

Click on PLAY and then pause. Let the PLAY-BAR run for a while (internetconnection) and click again on PLAY.

PART 3 - Hulsterstraat - Naar de molen met hondenkar - Colette Verboven - familie Goos - Beets-Marïen.

De volledige show DEEL 3 - 14 min.51 sec.

3/1

TIME 7MIN.02 SEC.

3/2

TIME 7 MIN.51 SEC.

Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

De eerste twee foto's komen voor in de boven vertoonde shows.

De overige zes zijn een tijdsbeeld.

E.H.Kapelaan Maurus Antonius Coomans
E.H.Kapelaan Maurus Antonius Coomans

Let op de fiets met de dikke banden. Vergeleken met de huidige fietsen is dit werkelijk een zwaargewicht.

Te bedenken dat in de tijd van deze pater de meeste wegen waren gemaakt van hobbelige kasseien en modderige straten.

Fietsen in de jaren '20-'30 was beslist een beproeving!


Frans Verdickt

 

 

 

 

 

 

 Groeten uit St-Gilles-Dendermonde.


TEKSTINFORMATIE VAN JOS DEYGERS.

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen. 

          HOOFDSTUK III        100 jaar geleden       in  Hulst.

 

                                 Periode 1934 – 1942. Pastoor J. Moris

 

1934.

Gezien de kerk van Hulst pas gebouwd was,  werden er vele aankopen verricht door de pastoor en kerkfabriek .We sommen dan enkel aankopen zonder de prijsvermeldingen, de omhalingen, giften en schenkingen, ook wijzigingen en herstellingen vallen onder deze afspraak.

-            De preekstoel, die van eikenhout vervaardigd was, werd in wit marmer geschilderd en tussen het

volk geplaatst (eerder stond hij naast de communiebank)                                                            

-         Een nieuwe klein vergulde kelk werd aangekocht bij Simons – Spaas (Hamont ) vanwege de Boerengilde .

-         Bijna al de gewaden waren hersteld geworden , daar zij merendeel versleten of gescheurd waren.

-         Werden gekocht : 1 lantaarn, 1 witte beurs met 2 corporalen en zakje, 1 stola (wit-“purper”),1 lofbeurs, 1 “purperen” bedieningsbeurs, 1 groen kazuifel dat alles bij Huis Simons- Spaas.

-         Bij Afcharis en M.Vanpoulle werden altaarcanons gekocht, een paar buretten met glazen schotel.

-         Een marmeren kruisbeeld voor in de sacristie werd aangeschaft.

-         Een kachel werd aangekocht.

-         Een”ressort” werd op de kerkdeur geplaatst.

 

Er werden 20.900 “H.Communiën” uitgereikt.

 

1935.

Een nieuwe kruisweg  (Noot: reeds voor de 3e maal) werd aangekocht. Hij werd geplaatst en gewijd ,

bij toelating van “Zijne Hoogwaardigheid” de Bisschop,in zijn

achtste brief  

                    

De vertaling luidt :

  Ludovicus Josephus Kerkhofs , door de goddelijke barmhartigheid en bij machtiging van de Apostolische        Stoel, bisschop van Luik , aan allen die dit zullen lezen in de Heer.

Van de Minister-Generaal van de orde der Minderbroeders, kregen wij de machtiging om gedurende onze ambtstermijn, kruiswegen , met er aan verbonden aflaten ; op te richten in alle kerken of bedehuizen van ons bisdom , zelfs private bidplaatsen , die door Rome werden erkend , als er geen Minderbroeders beschikbaar zijn of moeilijk kunnen bereikt worden , en dat door ons zelf of door andere priesters .

Daarom verlenen wij aan E.H.J.Moris ,pastoor van Hulst, de machtiging, om in de parochiekerk van Hulst , een kruisweg op te richten , met inachtneming van alle voorschriften dienaangaande . Deze brief moet samen met de akte van oprichting ter eeuwige gedachtenis hiervan , ingeschreven worden in de registers van bedoelde kerk.

           Gegeven te Luik op  24 januari in het jaar onzes Heren 1935.

                       In opdracht  M.Janssen ,secretaris.

 

Krachtens de aan mij verleende opdracht, heb ik J. Moris pastoor van Hulst de kruisweg met de eraan verbonden aflaten in vermelde plaats , volgens de voorschriften van de Congregatie van de Aflaten van 10 mei 1742 opgericht.

Als getuigenis der waarheid ,

heb ik dit eigenhandig neergeschreven op 8 februari 1935.

                                                        J. Moris pastoor.

 

21 Weldoeners zorgden voor de betaling van deze kruisweg. Daarbij werden nog andere voorwerpen bijgekocht: 1 koperen kruis, 2 gesmede godslampen en 3 godslampglazen .

In de maand januari is de kerk geschilderd geworden door Henri Vandervoort van Tessenderlo.

 

        Op 23 mei heeft de kerkwijding plaats gehad, door “Zijne Hoogwaardige Monseigneur” Kerkhofs bisschop van Luik. Hij werd afgehaald aan de meisjesschool, waar een kind een kort welkom las.

Een bedanking werd uitgesproken door de Z.E.H.Kanunnik Broeckx, tijdens de H.Mis werd een korte preek gehouden door de  Bisschop en de kinderen gevormd.’s Namiddags bracht de fanfare een serenade aan de Bisschop, deze laatste vertrok om 16,30 uur.

         Bij de wijding van de kerk en het altaar werd een bewijsschrift bezorgd, waar op vermeld stond de naam van de Patroonheilige namelijk

“O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.

Dit document werd ook in de map van de Bisschoppelijke brieven gevonden.

 

Dit als de negende brief beschouwd

                                                                                                              ( N.B. : Onze patroonheilige is in feite geen heilige,

maar wordt beschouwd als een “Heilsfeit”)

 

  De vertaling luidt :

                         Ludovicus Josephus Kerkhofs, door de Goddelijke barmhartigheid en bij machtiging van de Apostolische  Stoel , bisschop van Luik.                                              

              Wij maken bekend en door de inhoud van deze brief getuigen wij, dat wij in het jaar des Heren negentienhonderd vijf en dertig, in de maand mei op de drie en twintigste dag, met inachtneming van alle voorschriften, het altaar en de kerk van Hulst- Tesssenderlo hebben gewijd ter ere van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en in het altaargraf de relikwieën van de Heilige Martelaren Bonifatius, Theodardus, Evermarus en nog anderen hebben ingemetseld. En dat wij daarenboven volgens de regel in onze Heilige Kerk in gebruik, een aflaat hebben verleend en verlenen bij deze, van één jaar aan alle Christengelovigen, die op de dag zelf van de kerkwijding, deze kerk of dit altaar bezoeken, en van vijftig dagen (als zij dit doen) op de verjaardag van deze kerkwijding.

              Tot geloofwaardigheid van wat voorafgaat, hebben wij deze eigenhandig ondertekende en met ons zegel beklede brief, uitgevaardigd op jaar, maand en dag zoals hoger vermeld.

   Op bevel van zijne hoogwaardigheid de bisschop,                                                                  + Ludovicus Joephus    

         M. Janssens secretaris                                                                                                                            Bisschop van Luik

 

Er werd vanaf de 5e tot de 15e oktober een missie gepredikt door 2 paters Redemptoristen Janssens en Peustjens, waar ‘s avonds veel volk naar toe was gekomen.

 

N.B. Dit jaar is de KAV gesticht.

 

          Aan het einde van dit jaar deed Z.E.H. Scrayen een gift voor de kerk en er werden 22.100 communies uitgereikt.

 

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen.