Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

VOOR EEN VLOTTE VERTONING:

 

klik op PLAY en daarna op pauze. Laat de Play bar vullen tot de helft (internetverbinding) klik daarna opnieuw op PLAY.

 

 

FOR A SMOOTH DISPLAY OF THE SHOW: 

Click on PLAY and then pause. Let the PLAY-BAR run for a while (internetconnection) and click again on PLAY.

Volledige show DEEL 10 - 14 min. 29 sec.

DEEL 10 - Dorpsstoet na bevrijding - fam. Beckers-Sas en fam. Noels Oostham

10/1

TIME 2 min. 45 sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

10/2

TIME 5 min.26 sec.

10/3

TIME 3 min.33 sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

10/4

TIME 4 min.52 sec.  Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

Margriet Beets en Gustha Reynders
Margriet Beets en Gustha Reynders

 

OLD PICTURES PART 11 HOOFDSTUK 2  

Hoeden in de mode - Aardappelen rooien.  

 e-mail Jeannine Verdickt    fransmargriet@telenet.be

Home

 


TEKSTINFORMATIE VAN JOS DEYGERS.

Altaar van de kerk
Altaar van de kerk

  Hoofdstuk IV (vervolg)

 

100 jaar geleden  in Hulst.

                 Periode 1943 – 1951. Pastoor J.Hendrikx

 

 

 

 

1946.

 

         De nieuwe kapel bij de Zusters was tegen Pasen afgewerkt en bemeubeld en werd met kermis (19 mei) plechtig ingezegend, samen met de kruisweg,

door Z.E.H.Hombroux, deken van Beringen.

 

 

             Noot : Op 20 maart stierf Z.E. Heer Juul Moris te Opoeteren, hij was geboren te Linde-Peer op 9 maart 1889. Priester gewijd in 1913 te Luik en als kapelaan aangesteld te Clermont, kapelaan in 1919 te Houthalen nog als kapelaan aangesteld te Dorne- Opoeteren in 1929 en als pastoor benoemd te Hult- Tessenderlo in 1934.

Hij ging op rust te Opoeteren op 6 mei 1944. De plechtige uitvaart had plaats  op 27 maart 1946 te Linde –Peer om 11 uur.

 

 

Hier volgt de tekst van het herinneringsprentje :

 

           Uit een diep Kristelijk en kroostrijke familie van dertien kinderen, was hij de vierde priester. In hem vonden zijn drie Eerwaarde Broers en twee Eerwaarde Zusters, allen missionaris in het buitenland, alsmede zijn schoone familie in de Kempen een sterke vereenigingsband. Door zijn eenvoud, trok hij allen tot zich, want de heilige liefde tot God en tot de menschen bezielde hem in groote mate. Hij was een waar en heilig priester, de vriend der armen en zwakken. In zijn laatste levensjaren was hij ziekelijk en leefde teruggetrokken. Hij bracht zijn vrije uren door in gebed en omgang met God. Toch stond hij tot den laatsten dag als eenvoudig medewerkend parochiepriester in dienst der geloovigen. Den laatsten morgen zijns leven droeg hij nog een Plechtige Heilige Mis op en reikte hij nog de H.Communie uit, zoodat hij ’s avonds zeggen mocht: “ Heer, ik heb het werk volbracht, dat Gij mij hebt opgedragen, nu keer ik tot U weer “ (Job.12-14)

           Beste familieleden, ik heb u steeds veel bemind. Nu ga ik naar den hemel bij onze dierbare afgestorvenen. Daar wacht ik op u. Bid voor mij, gij vooral Heerbroers en Zusters in de verre missies, ook gij min talrijke neven priesters,en nichten kloosterlingen,gedenk mijne ziel in uw heilige missen.        

 

        Voor Pasen werd een nieuwe eiken communiebank geplaatst, geschonken door de houthandels “Firma Beyens”, ook een eiken preekstoel ,besteld bij firma Billaux-Grossé, en werd geschonken door 16 vrijgevige weldoeners. Aan het jubileumfeest te Luik werd door de parochie  goed deelgenomen, beurtelings gingen de kinderen,de vrouwen,de meisjes en de mannen op bedevaart naar Luik.

         In onze processie waren twee mooie groepen bijgekomen : de 15 mysteries van de Rozenkrans en de “mijnwerkertjes”.

          In augustus vertrok E.Z.Albertina, één van de eersten die in Hulst gekomen waren, zij werd vervangen door E.Z.Huberta.

          Van de 3e tot de 17e november werd, in de parochie, een missie gepredikt door E.E.P.P.Anicetus Cool en Victorianus Van Kerkhoven, een prachtig massief missiekruis werd geschonken door de firma Beyens en werd plechtig rondgedragen door de mijnwerkers tijdens de slotplechtigheid.

 

Hieronder volgt de uitnodiging van onze pastoor Hendrikx.

 

 

Beminde Parochianen,

 

Dagen van zaligheid gaan voor U aanbreken. Zeker God verlaat zijn kinderen nimmer in zijn vaderlijke goedheid is Hij altoos begaan om ons zieleheil en bezorgd door ons door het woord Gods en de stem van ons geweten tot het goede aan te sporen.

 

Toch zijn er van die dagen in een menschenleven dat hij zijn genaden overvloediger uitdeelt dan naar gewoonte, dat Hij tot de menschenharten dringender en uitdrukkelijker spreekt dan ooit, en mild geneigd is om hen allen vergiffenis te schenken. Die dagen van Gods buitengewone barmhartigheid die gezegende genade dagen zijn voor U allen op komst.

 

Een groote MISSIE zal in onze parochiekerk gepredikt worden van den 6tot 17 November. Ik ben er van overtuigd dat gij allen uit liefde voor onze onsterfelijke ziel een groote gunst zult benuttigen en met ijver en edelmoedigheid deze missie zult volgen.

 

Uw ordewoord moet wezen, ouders en kinderen, landbouwers of arbeiders, allen naar de missie-oefeningen van den eersten dag af. Komt luisteren naar het woord der predikanten en maakt aldus uw ziel ontvanklijk om Gods zaad te ontvangen en de missie te besluiten met het ontvangen der H. Sacramenten.

 

Iedereen, zooveel het in zijn macht is, zal het zijne er toe bij dragen om huisgenoten, gebeuren en kennissen aan te zetten van deze uitzonderlijke genade gebruik te maken. Dan zal deze missie een overvloed van genade doen neerdalen over u zelf, uw gezin, over de jeugd, en over de toekomst van de parochie.

 

Laten wij Marie Onbevlekt Ontvangen aanroepen opdat Zij deze Missie onder haar bescherming moge nemen.

 

Uw toegenegen Herder, Jos. Hendrikx

 

 Dit jaar werden er 41.500 communies uitgereikt.

 

(Deze tekst is overgezet naar een ander lettertype omdat de originele tekst niet leesbaar is op en computerscherm. De schrijfwijze is niet gewijzigd.)

 

 

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen. 

Home

 

e-mail Jeannine Verdickt    fransmargriet@telenet.be